ZŠ a MŠ Smržice

Základní škola a Mateřská škola Smržice

Základní škola Smržice je venkovská pětitřídní škola, od 1. 1. 2003 příspěvková organizace.
Součástí ZŠ je také mateřská škola, školní družina a školní jídelna, všechny budovy se nachází v centru obce Smržice.
Výuka na základní škole probíhá ve dvou oddělených budovách (vzdálenost mezi budovami je cca 20m).

Součástí areálu školy je dětské hřiště pro školní družinu a výuku tělesné výchovy, žákům je rovněž k dispozici odpočinková zóna v budovách školy. Ve škole je k dispozici i keramická dílna.

Škola disponuje moderními učebními pomůckami, mezi které patří např. vybavená počítačová učebna s možností využití internetu a elektrinické pošty pro žáky i pedagogy, tři interaktivní tabule aj. Ve škole je žákovská i učitelská knihovna.

Výuka je realizovaná podle ŠVP č.j. 16 847/96 – 2, Základní škola, který je k nahlédnutí u ředitelky školy. Úzce také spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou a speciálním centrem.

Specifika školy

 • multimediální výuka
 • prvky programu Zdravá škola
 • projektové vyučování, ekologie
 • otevřenost ke všem progresivním formám výuky
 • otevřené partnerství – škola jako model demokratického společenství
 • pohodu prostředí (věcného, sociálního, organizačního)
 • zdravé učení (smysluplné, přiměřené s možností výběru, spoluúčasti a spolupráce s motivujícím hodnocením)
 • respektování individuality žáka, péči o dyslektické žáky ve vyučování i mimo výuku
 • přátelskou atmosféru školního života, nestresující klidné pracovní prostředí
 • dobré partnerské vztahy mezi učiteli a žáky, mezi školou a rodiči
 • výchova k samostatnosti a odpovědnosti, nezávislosti a tvořivosti
 • podpora kladného sebepojetí a sebehodnocení žáků
 • výchova ke vzájemné spolupráci, práci v týmu
 • tolerance vůči etnickým menšinám
 • výchova proti rasismu, xenofobie, intolerance a šikany
 • uspokojování potřeb uznání, úspěšnosti, místa ve skupině, vlastního tempa práce
 • aktivitu v oblasti prevence návykových látek
 • úpravu prostředí a podmínek školního života