ZŠ a MŠ Smržice

Základní škola a Mateřská škola Smržice

Provoz školní družiny

Školná družina je v provozu denně od 11:40 do 16.00.

 

Řád školní družiny

  1. Žák odchází v hodinu uvedenou na zápisním lístku. Dřívější odchod je možný pouze na písemné požádání rodičů.
  2. Docházka přihlášených žáků do ŠD je povinná, každou nepřítomnost je třeba omluvit písemně.
  3. Každý žák je povinen řídit se pravidly školního řádu. Chová se tak, aby nenarušoval kázeň.
  4. Opouštět místnost bez dovolení vychovatelky není povoleno. Žák je povinen řídit se pokyny vychovatelky .
  5. Své oblečení a aktovku odkládá na určené místo. Věci, které je možno zaměnit, musí mít řádně označeny. Případnou ztrátu či záměnu hlásí žák nebo rodiče ihned vychovatelce.
  6. K zařízení ve ŠD (knihy, hračky a jiné pomůcky) se žák chová šetrně, po skončení činnosti je ukládá na místo. Každé svévolné poškození uhradí rodiče žáka.
  7. Žáci si přinesou do ŠD věci na převlečení pro sportovní a rekreační činnost ( tepláky, šortky, tenisky), ručník, toaletní papír, mýdlo a sirup.
  8. Za pobyt dětí ve ŠD není vybírán poplatek. Je vybírán pouze příspěvek rodičů na částečnou úhradu neinvestičních nákladů.
  9. Všechny děti ŠD jsou poučeny o zásadách bezpečnosti, které musí dodržovat.